♥اولین تو بودی♥

♥آخرین هم تو خواهی بود♥

♥نمی خواهم طعم چشم دیگری را بنوشم♥

انتظار بارانت سخت هم باشد♥

♥فقط به خیال آمدنت♥

♥خیس خیسم♥